The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To alvaraalto: Inktvis (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=964134)

PaulVDV 10-13-2019 09:21 PM

To alvaraalto: Inktvis
 
Bedankt Rob,

Ik durf niet te beweren dat inktvis de hoofdvangst is.
Toevallig is dat één van mijn bijkomende foto's.
Maar er worden heel wat verschillende vissoorten gevangen.

Vele groeten,
Paul
*


All times are GMT. The time now is 01:04 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.