The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To bostankorkulugu: ;))) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=434146)

amazon 05-28-2007 09:25 PM

To bostankorkulugu: ;)))
 
aslında sırf senin için ''dikkat arı yoktur'' diyecektim...sonra o kadar ünlü olmadığım ve aslında arıları da net çekemediğim ;)) geldi aklıma ,ama kızıyorum sana artık ,net olmayınca hemen yüzüme vuruyorsun da net olunca-en azından ben öyle olduğunu sanıyorum-neden hiçbir şey yazmıyorsun bu gariban'a...
>:P...


All times are GMT. The time now is 04:18 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.