The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Fis2: Data wykonania (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=954592)

emka 02-22-2018 07:57 AM

To Fis2: Data wykonania
 
cześc Krzysiu, Znowu nie czytasz notki.:mad: Zdjęcie było robione w 2016 roku, 8 lat půźniej niż zdjęcie Johna. Nie mam co poprawiać daty. :D

Pozdrawiam

M


All times are GMT. The time now is 11:19 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.