Photos

Photographer's Note

Српско витешко борење СВИБОР изучава се са благословом Српске Православне Цркве у чијем смо окриљу обновили бројне традиционалне културно-спортске манифестације: Богојављенско пливање за Часни Крст, Сретењско витешко челичење, Ђурђевдански уранак, Ходочашће пешке од Београда до манастира Острог, Видовданске витешке игре, Митровданска хајдучка надметања, Средњовековне ђостре и багорде, турнире и мегдане, Свечане празничне Литије, јавне часове вежбања и приказе у земљи и иностранству, велики број такмичења...
Витешка знања и вештина војевања Српских Стратилата отргнута од заборава а унапређена и осавремењена најновијим научним достигнућима и сазнањима омогућују нам да у двадесет првом веку практикујемо и вежбамо борилачке вештине надалеко славних и победоносних витезова у чије су се способности и врлине осведочили разни чувени ратници у свим епохама широм света. Настављамо не прекинуту златну нит велике и богате ризнице коју од наших старих добисмо као аманет и заоставштину за будућност.
Исконске борилачке вредности преношене с колена на колено, предањем, записима и извештајима историчара, хроничара и путописаца, сачуване до данас на фрескама, у архивама, епској поезији и гуслама, житијима Светих Краљева, Царева и Архиепископа српских, народном памћењу и у генима, истичу СВИБОР у односу на све друге борилачке системе и представљају природан избор за све људе нашег поднебља, а уз то се успешно вежба у СВИБОР клубовима и секцијама и ван граница Србије.
Борилачко умеће и спорт настао реконструкцијом и проучавањем древних српских витешких, монашких, дворских, ускочких, хајдучких, устаничких, изворних и народних вештина и знања. Оплемењен неговањем лепих уметности, краснописа, иконописа, барељефа, оружарства, хералдике, појања и музицирања на старовременим инструментима. СВИБОР подразумева и вештине свих осталих витешких способности: јахања, пливања, верања, вежбања голоруке борбе-самоодбране и борбе широким спектром средњовековног оружја, свакодневна вежбања у сали и природи.
Основни разлог изучавања СВИБОР-а је настављање витешке традиције наших племенитих витешких предака и труд да им будемо достојни потомци. СВИБОР се активно вежба од средине осамдесетих година прошлог века. Први клуб за српске витешке вештине "ВИТЕЗ" основан је 1991. год. Данас имамо више клубова који чине СВИБОР Савез Србије. Оснивач и челник СВИБОР-а је Радивоје Радуловић од Радуловића Кривошијских потомака српских жупана и царских војвода Војиновића.
Развојем и очувањем наше традиције и културе настављамо славне врлине српских витезова а истовремено негујемо и европску културну баштину. Српски Витешки Ред СВИБОР учествовао је и на међународним турнирима и до сад смо увек проглашавани за победоносце широм Европе. Аутохтона и аутентична уметност самоодбране СВИБОР данас је на далеко чувен српски бренд и прави је избор и изазов за све заинтересоване и људе добре воље. Тренинзи се одржавају у СВИБОР клубовима и секцијама у спортским центрима, школама, природи и на Војној Академији Војске Србије.

LARGE WERSION

WORKSHOP1

WORKSHOP2

Serbian knight (a chivalrous fight) SVIBOR studied, with the blessing of the Serbian Orthodox Church in which we embrace restored many traditional cultural and sports events: Twelfth swimming for the Holy Cross, Sretenjski toughening knight, St. George's Reveille pilgrimage on foot from Belgrade to monastery Ostrog, Vidovdanske knight games, Mitrovdanska yarrow competition, Medieval đostre and bagorde, tournaments and duels, Festive holiday Processions and public exercise classes and presentations at home and abroad, a large number of competitions ...
The Knights' knowledge and skills of warfare Serbian Stratelates snatched from oblivion and upgraded and modernized to the latest scientific developments and knowledge allow us to in the twenty-first century practice and practice martial arts far and wide famous and victorious knights whose abilities and virtues witnessed various famous warriors in all ages all over the world. We continue not broken the golden thread large and rich treasury of one of our ancestors is given as a testament and legacy for the future.
Primeval martial values ​​transmitted from generation to generation, legend, records and reports of historians, chroniclers, and travel writers, preserved to this day in the frescoes, in the archives, epic poetry and fiddle, Lives of the Saints kings, emperors and Serbian Archbishop, national memory and in their genes, say SVIBOR compared to all other martial systems and represent a natural choice for all the people of our region, and is a successful exercise in SVIBOR clubs and sections beyond the borders of Serbia.
Martial skill and sport, created by reconstructing and studying ancient Serbian chivalry, monastic, the court, the USKOK, outlaw, rebel, indigenous and folk skills and knowledge. Improved fostering the fine arts, calligraphy, icon painting, bas-reliefs, oružarstva, heraldry, singing and playing instruments at the Old Time. SVIBOR means and skills of all other knightly skills: riding, swimming, climbing, practicing unarmed combat-self-defense and fighting a wide range of medieval weapons, a daily exercise in the hall and outdoors.
The main reason for studying SVIBOR is to continue our tradition of knightly chivalry noble ancestors and effort that they be worthy descendants. SVIBOR actively exercise since the mid eighties. The first club for Serbian knight skills "knight" was founded in 1991. Today we have more clubs that make SVIBOR Association of Serbia. Founder and head SVIBOR's Radivoje Radulovic Radulovic Krivošijskih descendants of Serbian prefect and imperial Duke Vojinovića.
Development and preservation of our traditions and culture continue the glorious virtues of Serbian knights and simultaneously nurture and European cultural heritage. Serbian knighted SVIBOR also participated in international tournaments and so far we have always declared for Victorious across Europe. Authentic and genuine art of self-defense SVIBOR today is a far famous Serbian brand, and is the perfect choice and a challenge for all stakeholders and people of good will. Trainings are held in SVIBOR clubs and sections in sports centers, schools, nature and the Military Academy of the Army of Serbia.

Photo Information
Viewed: 3463
Points: 86
Discussions
  • None
Additional Photos by Sasha Dimitrijevic (kordinator) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 3873 W: 264 N: 3476] (15773)
View More Pictures
explore TREKEARTH