Photos

Photographer's Note

Sveta liturgija na Vidovdan.
Svake godine se širom Srbije i širom sveta gde postoje pravoslavne srpske crkve uz svetu liturgiju održava opelo svetom knezu Lazaru i svetim srpskim ratnicima koji su poginuli na Kosovskom boju 1389 godine.
Liturgiju je držao njegovo preosveštenstvo episkop braničevski doktor Ignjatije Midić a manastir je kao i uvek prepun vernika.
U prednjem planu možete videti kovčeg moštima svetog velikomučenika kneza Lazara koji je na Vidovdan 1389 godine pognuo sa celokupnom svojom vojskom braneći Srbiju ali i Evropu od najezde Otomanskog carstva.
Imao je izbor da se preda Osmanlijama ali mu ni vera a ni čast nisu dozvolili da nas porobi narod koji je osvajao deo po deo Balkana sa namerom da se osvajanjem proširi svuda gde postoje crkve i hrišćanski krst.
Sav narod je bio uz svog vođu i vizionara.
Ispred tih moštiju se dešavaju isceljenja bolesnih i preko godine veliki broj vernika dolazi da im se pokloni.
Možete da vidite koliko znači praznik Vidovdan i sveti knez Lazar za Srbiju.
U to vreme Srbija je imala stanovnika koliko i Velika Britanija.
Nažalost posle te pogibije velikih Srba, desili su se pogromi i genocid nad srpskim narodom u Prvom svetskom ratu, i Drugom svetskom ratu.
Danas u Srbiji živi oko 9 miliona stanovnika a u Ujedinjenom kraljevstvu 65 miliona stanovnika.
Kada se sastave žrtve iz Prvog i Drugog svetskog rata srbija je zbirno imala više žrtava od Jemena i Jevreja.
Kosovo koje je vekovima deo srpske teritorije i na kojoj je najviše srpskih pravoslavnih hramova od 12 veka na ovamo.
I danas Novi svetski poredak uporno pokušava da oduzme srce Srbije, pomažući separatiste sa Kosova da odcepe ovu srpsku pokrajinu od svoje matične države Srbije.
Separatisti i Nato Pakt u bombardovanju srbije 1999 a i kasnije su porušili preko 100 crkava i manastira od kojih su mnogi iz 12, 13, 14 veka.
Sada samoproglašena republika KKososvo pokušava da preostale srpske svetinje prisvoji kao svoje iako niti su gradili te crkve i manastire, niti su hrišćani.


Holy Liturgy at St. Vitus.
Every year around Serbia and around the world where there are Serbian Orthodox Church During the Divine Liturgy was held requiem for Prince Lazar and Serbian holy warriors who died at the Battle of Kosovo in 1389 year.
Liturgy was held His Eminens Grace Diocesan Braničevo, Dr. Ignatius Midić and a monastery is as always, full of believers.
In the foreground you can see the ark of the relics of St. Martyr Prince Lazar, who was killed on St. Vitus Day in 1389 with all of his army who were defending Serbia and Europe from the invasion of the Ottoman Empire.
He had a choice to surrender to the Ottomans but neither faith nor honor did not allow him to surrender without fighting the Ottomans Serbia, and the Ottomans conquered by the part after part of the Balkans with the intention of winning expand wherever there are churches and Christian cross.
All the people he was with his leader and visionary.
In front of these relics are happening healing the sick and over the years a large number of faithful coming to their healing.
You can see how much is important religious holiday of Vidovdan and St Prince Lazar in Serbia and for the Serbs.
At that time Serbia had the same number of population as the United Kingdom.
Unfortunately, after the death of this large Serbs in the Kosovo battle, took place pogroms and genocide against the Serbian people in the First World War and Second World War.
Today living in Serbia 9 million people, whereas in the United Kingdom lives of 65 million people.
When the add up of the victims of the First and Second World War, Serbia is collectively had more victims from Yemen and Jews.
Kosovo, which is part of Serbian territory for centuries and which has the most Serbian Orthodox churches and monastery from the 12th century onwards.
Today, the New World Order has been trying to seize the heart of Serbia, helping separatists from Kosovo to break away this Serbian province from their home country Serbia.
Separatists and NATO bombing of Serbia in 1999 and later destroyed over 100 churches and monasteries, many of which are from 12, 13, 14 century.
Now the self-proclaimed Republic Kososvo trying to remaining Serbian holy shrines appropriates as his own even though they are not built these churches and monasteries, nor are Christians.

And all of you who are under the false propaganda of the BBC and CNN succumb to their lies, should know that Serbia had never been to the wars of conquest.

Photo Information
Viewed: 1183
Points: 60
Discussions
  • None
Additional Photos by Sasha Dimitrijevic (kordinator) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 3873 W: 264 N: 3477] (15775)
View More Pictures
explore TREKEARTH