The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To sixTL: nagrobek (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=151832)

starbug 10-28-2005 11:26 AM

To sixTL: nagrobek
 
witaj Artur, dziękuję za komentarz- to jeden z nagrobków na cmentarzu ktory jest przy mauzoleum Sulejmana, nie nagrobek samego Sulejmana.
pozdrawiam
Ola


All times are GMT. The time now is 07:47 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.