The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Philippe: Foto Trekearth : Borgerhout (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=149681)

wankel 10-23-2005 04:13 PM

To Philippe: Foto Trekearth : Borgerhout
 
Philippe,

Ik heb je raad ter harte genomen en de schaar in die foto gezet.
De linkerkant, met het flatgebouw is eraf geknipt. Toch blijft er nog een schoon stukje paarse lucht over.
Ik weet nog steeds niet welke van beide foto's ik nu de beste vind, het appartementsgebouw ben ik al zo lang gewoon dat het voor mij een soort van vertrouwdheid uitstraalt. Maar da's dan iets waar iemand anders natuurlijk niets aan heeft.
Ik heb de bijgeknipte versie gepost.

Groeten,
Wouter.


All times are GMT. The time now is 04:17 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.