The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To daddo: Jugo, Jugo - rodna grudo (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=944983)

kordinator 10-26-2016 10:53 PM

To daddo: Jugo, Jugo - rodna grudo
 
Zdravo Klaudio
Da za vreme Jugoslavije napravljen i kao detetu mi je bio lep, tu odmah nekih 30 metara odatle moj ujak je imao stan.
Nisam video neki drugi hotel ovakvog izgleda.
Ne bicikl nije moj, našao se tu niotkuda i dobro je došao.
Pozdrav prijatelju.
Saša


All times are GMT. The time now is 02:12 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.