The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To saxo042: vasastan (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=974731)

holmertz 07-03-2022 09:16 AM

To saxo042: vasastan
 
Tack Gunnar för alla kommentarerna,
'Norra tornen' ligger vid Torsplan i nordvästra Vasastan, nära gränsen till Solna och Karolinska sjukhuset.
Jag tror det var låtlista snarare än noter som medlemmarna i Stockholm Steelband hade framför sig. Varje ny låt startade utan presentation. De var verkligen 'slående bra'.
Hälsningar,
Gert


All times are GMT. The time now is 11:10 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.