The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To A-la-N: Auschwitz (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=34423)

Nath 09-07-2004 05:48 PM

To A-la-N: Auschwitz
 
Most people know what Auschwitz is - no need to explain the obvious. And I think that you make mistakes too. You should say "mainly Jews" - period. For they were such an overwhelming majority of the victims. But if you list other nationalities, you should not forget about the Poles - I think there were more Poles who died there than Gypsies.

Większość ludzi wie co to Auschwitz - nie trzeba tego tłumaczyć. Po drugie, jeżeli juz mowa o pochodzeniu większości ofiar to wydaje mi się że powinieneś powiedzieć "głównie Żydzi" - kropka. A jeżeli juz wymieniasz inne narodowości to nie powinieneś zapominać o Polakach, myśle że zginęło ich tam więcej nich Cyganów.


All times are GMT. The time now is 12:56 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.