To rezanonahall: درود

 • عکس خوبی نشده میدانم
  !
  فقط به این خاطر در اینجا گذاشتم که بعد ازعکس شما قرار گرفته
  و
  عکس ها با فاصله یک روز و از یک سوژه گرفته شده ولی از دو جهت مخاف
  از اینرو اسم آنرا میرور انتخاب کردم