To jmdias: Ola

  • Ola Jorge!
    I know. "Ola" is "Hello" in Portuguese!
    Saude!