To BitterMoon: e o

  • lumina buna, doar fomeia a spalat geamu de friica betzivului.