To PixelTerror: Bus

  • Thanks JY,
    It actually isn't postbus, but bus of Autoverkehr Grindelwald AG.
    Kari